“Welcome to UVT” Initiation Week

UVT Initiation Week: event focused on SDG 4 and promoting all SDGs through dedicated sessions.

At the West University of Timișoara (UVT), for “freshmen”, the academic year begins with the “Welcome to UVT” Initiation Week, in the last week of September, 7 days before the start of teaching activities (25 September – 1 October 2023).

During this week, students enrolled in the first year of undergraduate university study programs are expected at UVT to discover what it means to be a student, how the university environment works and what opportunities they have from this position.

Program Initiation weeks at UVT includes introductory and accommodation events, information sessions, counseling and orientation sessions in the university environment, tours of the city of Timișoara and visits to cultural institutions in the city, team building activities, cultural events, conferences, debates, exhibitions, theater performances, screenings movies, concerts, etc.

In the activities specially prepared for “freshmen”, they will learn more about the university and how it works, about their study program, about the rights and opportunities they have as UVT students, about the teaching staff they will interact with, about timetable and many other information needed to have a story studentship. They will also have the opportunity to discover Timișoara and its cultural institutions and participate in a whole series of cultural-artistic events.

The initiation week at UVT aims to facilitate the transition from the pre-university environment to the university environment for students enrolled in the first year of the undergraduate university study cycle at the West University of Timișoara (UVT), by organizing events of counselling, orientation, initiation, introduction, accommodation, integration and support of them during the week before the beginning of the academic year.

The activities organized during the Initiation Week at UVT are of the following type:

workshops/presentation workshops of UVT faculties/departments or of various institutions of interest to them in the municipality of Timișoara;

training sessions for the development of transversal skills necessary for the university education system;

presentations of the various institutions or facilities that can be enjoyed in UVT or in the municipality of Timișoara;

conferences with various personalities from the scientific, cultural or sports world;

visits to various cultural objectives in the city;

guided tour of the city of Timișoara;

participation in cultural/educational events in partnership with cultural institutions in the city;

team building activities.

During the Initiation Week at UVT, the official opening ceremony of the academic year will also take place (September 29 2023), along with a unique event in Romania – Univibes, which transforms the entire university into a large venue for concerts, art exhibitions & parties. Established artists will turn the UVT headquarters into a dancefloor for one day, to celebrate together the beginning of a new academic year.La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), pentru „boboci”, anul universitar începe cu Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”, în ultima săptămână din luna septembrie, cu 7 zile înainte de începutul activităților didactice (25 septembrie – 1 octombrie 2023).

Pe parcursul acestei săptămâni, studenții înmatriculați în anul I de la programele de studii universitare de licență sunt așteptați la UVT pentru a descoperi ce înseamnă să fii student, cum funcționează mediul universitar și ce oportunități au din această postură.

Programul Săptămânii de inițiere la UVT cuprinde evenimente introductive și de acomodare, sesiuni de informare, sesiuni de consiliere și orientare în mediul universitar, tururi ale municipiului Timișoara și vizite la instituțiile culturale din oraș, activități de teambuilding, evenimente culturale, conferințe, dezbateri, expoziții, spectacole de teatru, proiecții de film, concerte etc.

În cadrul activităților pregătite special pentru „boboci”, aceștia vor afla mai multe despre universitate și modul în care ea funcționează, despre programul lor de studii, despre drepturile și oportunitățile pe care au ca studenți UVT, despre cadrele didactice cu care vor interacționa, despre orar și multe alte informații necesare pentru a avea o studenție de poveste. De asemenea, aceștia vor avea ocazia să descopere Timișoara și instituțiile ei culturale și să participe la o serie întreagă de evenimente cultural-artistice.

Săptămâna de inițiere la UVT urmărește facilitarea tranziției de la mediul preuniversitar la mediul universitar pentru studenții înmatriculați în anul I al ciclului de studii universitare de licență la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin organizarea de evenimente de consiliere, orientare, inițiere, prezentare, acomodare, integrare și sprijin a acestora pe durata săptămânii de dinaintea începutului anului universitar.

Activitățile organizate în cadrul Săptămânii de inițiere la UVT sunt de tipul:

workshopuri/ateliere de prezentare a facultăților/departamentelor UVT sau a diverselor instituții de interes pentru ei din municipiul Timișoara;

sesiuni de formare pentru dezvoltarea unor competențe transversale necesare sistemului de învățământ universitar;

prezentări ale diverselor instituții sau facilități de care se pot bucura în UVT sau în municipiul Timișoara;

conferințe cu diverse personalități din lumea științifică, culturală sau sportivă;

vizite la diverse obiective culturale din oraș;

tur ghidat al municipiului Timișoara;

participare la evenimente culturale/educaționale în parteneriat cu instituțiile culturale din oraș;

activități de teambuilding.

În cadrul Săptămânii de inițiere la UVT va avea loc și festivitatea oficială de deschidere a anului universitar (29 septembrie 2023), împreună cu un eveniment unic în România – Univibes, care transformă întreaga universitate într-o mare locație de concerte, expoziții de artă & petrecere. Artiști consacrați vor transforma pentru o zi sediul UVT într-un dancefloor, pentru a celebra împreună începutul unui nou an universitar.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use