Water Days 2020

At the syposimum we talk about the water protection and role of water from different perspective. At the two days event we join different water professionals and take action after the event.

At this year’s Water Days Symposium we are taking one of the necessary steps by joining knowledge, experience, and good practices coming form experts from international organizations, state agencies, research and health institutions, as well as from managers of water supply and sewage systems and wastewater treatment plants. Water is the element the 17 goals of the “2030 Agenda for Sustainable Development” adopted by UN have in common. The Symposium will take an in-depth look at water from the perspective of the following 4 goals: Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Industry, Innovation and Infrastructure, and Life Below Water. Comprehensive water resources management at the state and local levels in the view of providing drinking water sources, and the impact of agricultural irrigation on water resources will be discussed. The issue of the safety of drinking water supplies will also be addressed. Innovative approaches to wastewater treatment and to ensuring energy self-sufficiency of wastewater treatment plants, the specificities of industrial wastewater treatment processes, and the efficiency of virus and microplastics removal at wastewater treatment plants will be presented. Special attention will be given to good practices in agriculture to reduce the impact on water bodies, and an insight into how our activities affect water organisms will be provided.Na letošnjem simpoziju Vodni dnevi bomo naredili enega od potrebnih korakov ter združili znanje, izkušnje, dobre prakse strokovnjakov iz mednarodnih organizacij, državnih organov, raziskovalnih in zdravstvenih institucij kot tudi upravljavcev vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav. Voda je povezovalni element vseh sedemnajstih ciljev »Agende za trajnostni razvoj do leta 2030«, ki jo je sprejel vrh OZN. Na simpoziju jo bomo poglobljeno obravnavali s stališča štirih ciljev: Čista voda in sanitarna ureditev, Cenovno dostopna in čista energija, Industrija, inovacije in infrastruktura ter Življenje v vodi. Razpravljali bomo o celostnem upravljanju z vodami na državni in lokalni ravni s stališča zagotavljanja virov pitne vode kot tudi o vplivih namakanja kmetijskih zemljišč na vodne vire ter se med drugim dotaknili vprašanja varnosti oskrbe s pitno vodo. Predstavili bomo inovativne pristope pri čiščenju odpadne vode in zagotavljanju energetske samozadostnosti čistilnih naprav, posebnosti postopkov čiščenja industrijske odpadne vode ter učinkovitost odstranjevanja virusov in mikroplastike na čistilnih napravah. Posebno pozornost bomo namenili tudi dobri kmetijski praksi pri zmanjšanju pritiskov in vplivov na vodna telesa ter spoznali, kako se vplivi našega delovanja odražajo na vodnih organizmih.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use