VREDNOTE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

A stable society of the future can only be a society of knowledge, ethics and values.

Education undoubtedly has an important role in the realisation of sustainable development. To ensure a future happy, stable society of well-being, knowledge is of tremendous importance. However, the knowledge must also be in concordance with values and ethical standards. The purpose of education for sustainable development is recognising values and shaping behavioural intentions in children and youths that will lead them to responsible conduct and decisions.At this conference, we will speak of the values that are fundamental for sustainable development and of the role of teachers in transmitting awareness and responsibility to younger generations. We will also present activities, projects and cases of good practice that are performed in line with the principles of sustainable development.Vzgoja in izobraževanje imata pri uresničevanju trajnostnega razvoja nedvomno pomembno vlogo. Za zagotavljanje srečne, stabilne družbe prihodnosti, družbe blagostanja, je znanje izjemnega pomena, a mora biti tudi nujno v skladu z vrednotami in etičnimi standardi. Namen vzgoje za trajnostni razvoj je prepoznavanje vrednot, oblikovanje vedenjskih namer pri otrocih in mladostnikih, ki jih bodo vodile k odgovornemu ravnaju in odločanju.Na srečanju bomo spregovorili o vrednotnih temeljih trajnostnega razvoja, vlogi vzgojiteljev in učiteljev pri prenašanju zavesti na mlade generacije ter predstavili dejavnosti, projekte in primere dobrih praks, ki se ravnajo po načelu trajnostnega razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use