Trajnostno vrtnarjenje in življenje z manj odpadki/Sustainable gardening and living with less waste

Sabina Čarman bo udeležence spodbudila k vrtnarjenju in vzgoji lastnih pridelkov./Sabina Čarman will encourage participants to grow their own crops.

Sabina Čarman bo udeležence spodbudila k vrtnarjenju in vzgoji lastnih pridelkov tako v vrtnih gredah, rastlinjakih, kot tudi na balkonih. Poučila jih bo o tem, katere sadike lahko vzgajajo sami, kako ta vzgoja poteka in katere odpadne, pa vendar primerne materiale lahko pri tem uporabijo, da čim bolj prispevajo k trajnostnemu načinu življenja. Predstavila bo nekaj pozitivnih praks trajnostnega vrtnarjenja in udeležence skozi predavanje aktivno vpletala v pogovor.Sabina Čarman will encourage participants to garden and grow their own crops both in garden beds, greenhouses, and on balconies. She will teach them about which seedlings they can raise themselves, how this training takes place and which ones fall out, and yet they can use suitable materials to contribute as much as possible to a sustainable way of life. She will present some positive practices of sustainable gardening and actively involve the participants in the conversation during the lecture.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use