Sustainable shopping

Sustainable and responsible behavior towards the environment is an important factor in personality development from childhood onwards.

Sustainable and responsible behavior towards the environment is an important factor in personality development from childhood onwards. When we buy food, various attractive packaging, labels and signs, cute names, and appearance can quickly mislead us into thinking that it is healthy food that is friendly to us and the environment. Manufacturers and sellers can be very sophisticated and try to convince consumers in different ways to buy a certain product.

For example “from grandmother’s chest”; “from the home garden”.

So how do you separate healthy food from unhealthy food? Do we know the certificates? How do we know that a product is really organic?

In the educational Tehnoštacuna, you will be able to acquire sustainable shopping skills in a fun experiential competition.Trajnostno in odgovorno vedenje do okolja je pomemben faktor osebnostnega razvoja že od otroštva dalje. Ko kupujemo živila nas različne privlačne embalaže, oznake in znaki, simpatična imena, videz lahko hitro zavedejo, da gre za zdravo, nam in okolju prijazno hrano. Proizvajalci in prodajalci znajo biti zelo pretkani in poskušajo potrošnike na različne načine prepričati, da bi kupili določen izdelek.

Npr. »iz babičine skrinje«; »iz domačega vrta«.

Kako torej ločiti zdravo hrano od nezdrave? Ali poznamo certifikate? Kako vemo, da je izdelek res ekološki?

V izobraževalni Tehnoštacuni boste lahko v zabavnem izkustvenem tekmovanju pridobili veščine trajnostnega nakupovanja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use