PRESENTATION OF SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT FOR TOURISM AND RECREATION IN THE AREA OF ŠENTVIŠKA PLATEAU

Tourism plays a key role in the sustainable development of a country. This thesis suggests a spatial development proposal regarding the development of tourism and recreation on the Šentviška Plateau.

With the adoption of Agenda 21 (1992), the members of the international organization the United Nations committed to sustainable development and have then reaffirmed their commitment to it with the Agenda for Sustainable Development (2015). Tourism is one of the fastest-growing

economic sectors and plays a key role in the sustainable development of a country and its tourist destinations, though it could also have negative consequences on society and space. This thesis aims

to suggest a spatial development proposal regarding the development of tourism and recreation on the Šentviška Gora Plateau, which is economically not as developed as other rural areas in Slovenia, even though it has great potential for development of a sustainable tourist offer due to its natural features. The proposal’s content is based on theoretical bases of relevant strategic documentation and its guidelines, on space analysis and the inventory of tourist

offers and infrastructure, and on opinions of inhabitants and tourists that were sourced through a survey questionnaire. It also complies with the stipulations of sector-specific acts, economic and socially cultural. The proposal gives general guidelines for the further development of the selected area, especially the development of tourism and recreation, all while considering these selected goals of sustainable development. Based on the goals, we designed programs with measures that allow for a quality tourist experience and a sustainable development of the tourist destination Šentviška Gora Plateau. The planned proposal and infrastructure are shown on twomaps.S sprejetjem Agende 21 (1992) so se članice mednarodne Organizacije združenih narodov zavezale k trajnostnemu razvoju in to ponovno potrdile z Agendo za trajnostni razvoj (2015). Turizem ima kot eden izmed najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev bistveno vlogo pri trajnostnem razvoju držav in turističnih destinacij, četudi lahko povzroči tudi negativne učinke na družbo in prostor. Cilj magistrskega dela je bil podati predlog prostorskega razvoja turizma in rekreacije na območju Šentviške planote, ki je v primerjavi z drugimi podeželskimi območji v Sloveniji gospodarsko slabše razvita, čeprav ima zaradi ugodnih naravnih danosti veliko potenciala za razvoj trajnostne turistične ponudbe. Vsebina predloga temelji na teoretičnih izhodiščih in usmeritvah relevantnih strateških dokumentov, na analizi prostora in inventarizaciji turistične ponudbe in infrastrukture, mnenju prebivalcev in obiskovalcev, pridobljenih z izvedbo anketnih vprašalnikov, ter upošteva določbe sektorskih aktov, gospodarskih in družbeno-kulturnih značilnosti. Predlog podaja splošne usmeritve za nadaljnji razvoj izbranega območja in podrobnejše za razvoj turizma in rekreacije, upoštevajoč izbrane cilje trajnostnega razvoja. Na podlagi ciljev so bili oblikovani programi z ukrepi, ki zagotavljajo kakovostno turistično izkušnjo in trajnostni razvoj turistične destinacije Šentviška planota. Načrtovana ponudba in infrastruktura sta prikazani na dveh kartah.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use