Sem aktiven in pomemben del skupnosti

Udeleženci bodo na delavnici prepoznavali, kje vse so v skupnosti aktivni člani, kaj to pomeni za njih…

At the workshop, participants will identify where everyone in the community is an active member, what it means to them (what their activity can bring them in the personal and professional field) and how they contribute to the community through their active work in various areas related to sustainable development goals. to a better world. In the workshop, we will look for ideas for creating a badge “I am an active and proud member …” and where and how we could use it.Udeleženci bodo na delavnici prepoznavali, kje vse so v skupnosti aktivni člani, kaj to pomeni za njih (kaj jim njihova aktivnost lahko doprinese na osebnem in poklicnem področju) ter kako s svojim aktivnim delovanjem na različnih področjih povezanih s cilji trajnostnega razvoja prispevajo k skupnosti in k boljšem svetu. Na delavnici bomo iskali ideje za kreiranje značke "Sem aktiven in ponosen član..." ter kje in kako bi le-to lahko uporabili.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use