Potenciali zelenih tehnologij za trajnostno prihodnost

Na krajšem posvetu bodo predstavniki razvojno-inovacijskih projektov, timov, partnerstev in zelenih podjetij predstavili svoje inovacije s področij zelenega gospodarstva.

ETTR (European Sustainable Development Week) is an opportunity to get acquainted with the achievements of research and development and innovation projects, which could contribute to a significant reduction of the environmental burden in Slovenia by using them on a wider scale. This is one of the key development tasks of our country, which, with smartly designed measures, can contribute not only to the competitiveness of the companies involved, but to the prosperity of all residents, both of the future and the present generation.ETTR (ESDW – European Sustainable Development Week) je priložnost, da se seznanimo tudi z dosežki raziskovalnih in razvojno-inovacijskih projektov, ki bi lahko z uporabo v širšem merilu prispevali k bistvenemu zmanjšanju obremenitev okolja v Sloveniji. To je ena ključnih razvojnih nalog naše države, ki lahko ob pametno zasnovanih ukrepih prispeva ne samo h konkurenčnosti vključenih podjetij, ampak k blaginji vseh prebivalcev, tako prihodnjih kot sedanje generacije.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use