Odkrij svoja močna področja (REVEAL)

Za ogrevanje se bomo pogovorili o mehkih veščinah ter opredelili veščine, ki so potrebne za poklic, za uspešno delovanje v šoli in na splošno v življenju.

To warm up, we will talk about soft skills and define the skills necessary for a profession, for successful functioning in school and in general life. In the following, we will use the iREVEAL online tool to discover soft skills and confirm most of them to each other.

In conclusion, through the workshop, we will share opinions and ideas on how we can contribute to the achievement of the goals of sustainable development by strengthening soft skills in ourselves and in the community (with an emphasis on the goals: of reducing inequality, quality education, and health and well-being).Za ogrevanje se bomo pogovorili o mehkih veščinah ter opredelili veščine, ki so potrebne za poklic, za uspešno delovanje v šoli in na splošno v življenju. V nadaljevanju bomo z uporabo iREVEAL spletnega orodja odkrivali mehke veščine ter potrjevali večine drug drugemu.

Za zaključek bomo preko delavnice delili mnenja in ideje, kako lahko z krepitvijo mehkih veščin pri sebi in v skupnosti prispevamo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (s poudarkom na ciljih: zmanjšanje neenakosti, kakovostno izobraževanje ter zdravje in dobro počutje).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use