Day of cleaning the banks of the river Nerbioi in Etxebarri – Nerbioi ibaiaren ibaiertzak garbitzeko eguna Etxebarrin – Jornada de limpieza de las riberas del río Nerbioi en Etxebarri

Day of cleaning wastes in the banks of the river Nerbioi in Etxebarri. The activity will take place with the help of 25 students from the IES Etxebarri.

The day will begin with a short introduction to the values of the natural environment where the activity takes place, the importance of maintaining the environment for the fauna and the flora of the zone and the important of the activity itself.

 

Each participant will receive gloves and bags to collect waste. After the waste collection, they will be counted and characterized and the obtained results will be shown.

 

It’s a cleaning day with an important component of increasing awareness.Jardunaldia ekintza egingo den lekuko ingurune naturalaren balioaren, ekintzaren beraren eta inguruko fauna eta florarentzat ingurunea mantentzearen garrantziari buruzko sarrera labur batekin hasiko da.


Parte-hartzaile bakoitzari eskularruak eta poltsak emango zaizkio hondakinak biltzeko. Bilketaren ondoren, hondakinak kontabilizatu eta karakterizatuko dira eta lortutako emaitzen berri emango da.


Sentsibilizazio osagai garrantzitsua duen garbiketa jardunaldia da.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use