5. Zeleni forum: Zelene države ni brez zelenega turizma

Zeleni forum bo povezal ustvarjalce in partnerje trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji. To je lahko eden izmed korakov h kakovostni novi strategiji slovenskega turizma 2017–2021.

Substantive guidelines: • Which opportunities can green tourism offer to companies with complementary activities? • Who will help create the image and present Slovenia as a sustainable green destination so that the income of tourism will reach 4 billion euro until the year 2021? • What must tourist economy and other partners do, so that Slovenia will become a 5 star destination? • How to increase efficiency, innovation and integrative role of the regional destination organizations? • The strategy of sustainable growth of Slovene tourism between 2017 – 2021 needs partnerships on national and regional levels. • What kind of offer and what services can a tourist expect in Slovenia, boutique green destination?Vsebinska izhodišča: • Kakšne priložnosti lahko nudi zeleni turizem podjetjem s komplementarnimi dejavnostmi? • Kdo bo soustvarjal podobo in ponudbo Slovenije kot zelene trajnostne destinacije, da bo priliv iz turizma dosegel leta 2021 okrog 4 milijarde evrov? • Kaj mora storiti turistično gospodarstvo in kaj drugi partnerji, da bo Slovenija zelena destinacija za petzvezdična doživetja? • Kako povečati učinkovitost, inovativnost in povezovalno vlogo regionalnih destinacijskih organizacij? • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 potrebuje partnerstva na državni in regionalni ravni • Kakšno ponudbo in kakšno storitev lahko pričakuje turist v Sloveniji, izbrani butični zeleni destinaciji?

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use