Wodna grafika EBRU – równowaga zaklęta w kształtach// EBRU Water Graphic – Sustainability Mysteriously Transformed into Forms and Shapes

WODN in Zgierz and Art Gallery of Zgierz invite all the people interested in Education for Sustainable Development to the exhibition of EBRU paintings made by the participants of EBRU Workshops.

The traditional Turkish art of EBRU is connected with the philosophy of sustainable development. To make an EBRU painting we need to create shapes from dyes floating on the water. The liquid surface reacts to our movements like an organism: the touch or disorder done in one place changes the rest. Holistic solution/answer is the main character of that art and practice. So we have to act in a truly sustainable and harmonious way. We cannot say that we are able to control the situation or to dominate it. We rather dialogue with water respecting its own way of being and reacting. In spite of this mysterious relation we can obtain the anticipated result. We have been organizing EBRU workshops from the beginning of 2015. As we are the Teachers’ Training Centre we work both with teachers and their students (also with special needs). EBRU is a kind of such interrelation that enables various people to communicate and cooperate.Tradycyjna turecka sztuka EBRU jest silnie związana z filozofią edukacji do zrównoważonego rozwoju. Aby stworzyć obraz EBRU musimy uformować właściwe kształty z plam farby unoszących się na powierzchni wody. Powierzchnia cieczy reaguje na nasze ruchy podobnie jak żywy organizm: działanie w jednym miejscu powoduje zmianę reszty. Takie całościowe odpowiadanie jest charakterystyczne dla tej techniki. Musimy więc działać w sposób autentycznie zrównoważony i pełen harmonii. Nie możemy też mówić, że kontrolujemy sytuację bądź panujemy nad nią. Raczej prowadzimy z nią dialog z powierzchnią wody licząc się z jej własnym sposobem bycia i reagowania. Mimo to zwykle jesteśmy w stanie uzyskać zamierzony efekt.

WODN w Zgierzu organizuje warsztaty EBRU od początku 2015. Biorą w nich udział zarówno nauczyciele jak i ich uczniowie (także o specjalnych potrzebach). EBRU jest rodzajem gry, umożliwiającym bardzo różnym ludziom porozumienie i współdziałanie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use