Why integrate a sustainability (ESG) strategy into the operations of an exporting company?

In this webinar we will provide participants with a comprehensive insight into the meaning, methodologies and actual application of ESG. Expert presentations and practical case studies.

In business, sustainable development is understood as ESG (Environment, Social, Governance). In Latvia, more and more companies are choosing to prepare to implement sustainability standards and methods and to prepare an ESG report, thus informing financiers, customers, business partners, potential shareholders about their development and strategy in the ESG theme, which in turn means: an improved and credible reputation. This is why sustainable business development will not only be a matter of ethics and responsibility in the very near future, but will also largely determine the effectiveness of attracting investment. It is becoming increasingly clear that if a company implements ESG in its operations, it will help it to achieve its objectives in cooperation with financial institutions, insurers, EU funds and foreign partners.

In this seminar, we will delve into sustainable business practices in Latvia, during which we will provide participants with a comprehensive insight into the meaning, methodologies and actual application of ESG. Through in-depth discussion, expert presentations and practical examples, we will learn how to successfully integrate ESG principles into your business operations, thereby attracting funding, partners and customers for your business success. Uzņēmējdarbībā ar ilgtspējīgu attīstību saprot terminu ESG (Environment, Social, Governance). Latvijā arvien vairāk uzņēmumu izvēlas sagatavot ieviest ilgtspējas standartus un metodes un sagatavot ESG ziņojumu, tādējādi informējot finansētājus, klientus, sadarbības partnerus, potenciālos akcionārus par savu attīstību un stratēģiju ESG tēmā, kas savukārt nozīmē: uzlabota un uzticama reputācija. Tieši tāpēc ilgtspējīga uzņēmuma attīstība jau pavisam tuvā nākotnē būs ne tikai ētikas un atbildības jautājums, bet arī no tā lielā mērā būs atkarīga investīciju piesaistīšanas efektivitāte. Arvien pašsaprotamāk kļūst tas, ka uzņēmumam ieviešot ESG savā darbībā, tas palīdzēs sasniegt mērķus sadarbībā ar finanšu institūcijām, apdrošinātājiem, ES fondiem, kā arī ārvalstu partneriem.

Šajā seminārā iedziļināsimies ilgtspējīgas uzņēmējdarbības praksē Latvijā, kuras laikā sniegsim semināra dalībniekiem vispusīgu ieskatu par ESG nozīmi, metodoloģijām un reālo pielietojamu. Ar padziļinātu diskusiju, ekspertu prezentācijām un praktiskiem piemēriem uzzināsim, kā veiksmīgi integrēt ESG principus tava uzņēmuma darbībā, tādējādi piesaistot gan finansējumu, sadarbības partnerus un klientus uzņēmuma veiksmīgai darbībai. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use