Tarnów w zdrowej atmosferze

W ramach Europejskiego tygodnia zrównoważonego rozwoju miasto Tarnów planuje organizację konferencji “Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz eventu – podsumowanie edukacji ekologicznej.

We plan to include Tarnów in the European sustainable development week by organizing conferences for environmental protection services and an event for educational institutions (schools, kindergartens) on the occasion of the Environmental Day. Conference “Małopolska in a healthy atmosphere” devoted to promoting activities aimed at reducing emissions of pollutants into the air, presentation of methods and effects of current activities, information on low-emission transport and on combating climate change. Summary of ecological education in the school year 2018/2019, conclusion of competitions (“Invite birds to Tarnów”, “Spring cleaning of the Thread – let’s clean up together Tarnów”, collecting batteries, PETs) and handing over prizes. Activities implement the goals of sustainable development of Agenda 2030, including providing high quality education, promoting lifelong learning, taking measures to combat climate change, promoting sustainable use of ecosystems.Planujemy włączenie Tarnowa do Europejskiego tygodnia zrównoważonego rozwoju poprzez zorganizowanie konferencji dla służb ochrony środowiska i eventu dla placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) z okazji Dnia ochrony środowiska.

Konferencja "Małopolska w zdrowej atmosferze" poświęcona promowaniu działań mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przedstawienie metod oraz efektów dotychczasowych działań, informacja o transporcie niskoemisyjnym a także o przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Podsumowanie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2018/2019, rozstrzygnięcie konkursów („Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, „Wiosenne sprzątanie Wątoku – posprzątajmy razem Tarnów”, zbieranie baterii, PET-ów) i wręczenie nagród.

Działania realizują cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, w tym zapewnienie edukacji wysokiej jakości, promowanie uczenia się przez całe życie, podejmowanie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use