Sustainable drinking water use in municipalities

We want to improve public knowledge about drinking water and promote the availability and use of “tap” water.

Thanks to the support of EU funds, the water supply systems in Latvian towns and villages have been significantly improved, ensuring adequate and safe drinking water for consumers. Since these improvements were made, only one case has been officially recorded in the village of Vecumieki, Bauska Municipality, where consumers were supplied with drinking water of inadequate quality, which led to several consumers falling ill. In Latvia, centralised water supply systems provide approximately 200 000 m3/day of drinking water to consumers, so the relative risk of incidents is very low. Despite this, myths and prejudices persist about the use and safety of tap water. Instead, the public is cultivating the use of pre-packaged water, which, firstly, costs each individual around €200-300 per year, as well as a significant amount of plastic waste. Moreover, no estimates have been made of the financial resources used by public and educational institutions in Latvia to purchase pre-packaged water.

Association will organise a free seminar to discuss issues such as:

– The myths and truths of drinking tap water;

– the promotion of “tap” water as a substitute for bottled water;

– making tap water available in public places, including schools and local authorities, or the possibility of installing water fountains.Pateicoties ES fondu atbalstam, Latvijas pilsētu un ciematu ūdensapgādes sistēmu stāvoklis ir būtiski uzlabots, tādejādi nodrošinot atbilstošu un drošu dzeramā ūdens kvalitāti patērētājiem. Kopš šo uzlabojumu veikšanas Latvijā oficiāli ir fiksēts tikai viens gadījums Vecumieku ciematā, Bauskas novadā, kad patērētājiem tika padots neatbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, kas noveda pie vairāku patērētāju saslimšanas. Latvijā centralizētās ūdensapgādes sistēmas nodrošina patērētājiem dzeramo ūdeni aptuveni 200 000 m3/dnn, līdz ar to relatīvais starpgadījumu risks ir ļoti zems. Neskatoties uz to, ir saglabājušies mīti un aizspriedumi par dzeramā “krāna” ūdens lietošanu un tā drošumu. Tā vietā, sabiedrībā tiek kultivēta fasēta ūdens lietošana, kas pirmkārt, katram indivīdam rada aptuveni 200-300 EUR izmaksas gadā, kā arī ievērojamu plastmasas atkritumu daudzumu. Turklāt nav veiktas aplēses par Latvijas publiskajās un izglītības iestādēs izmantotajiem finanšu līdzekļiem fasēta ūdens iegādei.

Biedrība organizēs bezmaksas semināru, kurā tiks apspriesti tādi jautājumi kā:

- dzeramā ūdens lietošanas no “krāna” mīti un patiesība;

- “krāna” ūdens popularizēšana, aizstājot fasētā ūdens lietošanu;

- “krāna” ūdens pieejamības publiskās vietās, tai skaitā arī skolās un pašvaldības iestādēs, nodrošināšana jeb ūdens strūklaku izvietošanas iespējas.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use