Sustainable Development in Science and Practice

We would like to invite students for a block of workshops. The main goal of the project is to initiate activities for promotion and support of sustainable development idea in every of its aspects.

Workshops for students and teachers:

1. Corporate social responsibility in Poland – case studies. Participants of the workshop will be solving problems regarding implementation of corporate social responsibility (CSR) in Polish companies.

2. Elaboration of leaflet: “Guide for Sustainable Lifestyle in Krosno” – workshop. Participants are to elaborate guidelines for sustainable living in Krosno. The goal of the workshop is to motivate students for practical, local activities, also in a micro-scale for supporting of sustainable development.

3. “Students gardens – insects friendly” – workshops. Participants of workshops will learn designing rules of gardens, which are friendly to native species of butterflies and building sheds for useful insects. The goal of the workshop is to encourage students to protect of insects and to promote pro-environmental attitudes.Warsztaty dla uczniów i nauczycieli:

1. "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w polskiej praktyce gospodarczej" – studia przypadku. Uczestnicy warsztatów będą rozwiązywać problemy związane z zastosowaniem tej koncepcji w praktyce działania polskich przedsiębiorstw.

2. Opracowanie ulotki "Zrównoważony styl życia w Krośnie – poradnik." – warsztaty. Celem warsztatów jest motywacja uczestników do lokalnych działań, również w skali „mikro” na rzecz zrównoważonego rozwoju.

3. "Ogrody żaka przyjazne owadom" – warsztaty. Uczestnicy warsztatów poznają zasady projektowania ogrodów przyjaznych dla rodzimych motyli oraz projektowania domków dla owadów pożytecznych. Celem warsztatów jest zachęcenie uczestników warsztatów do ochrony owadów i propagowanie postaw proekologicznych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use