Sustainable and Climate Friendly Agriculture

The aim of the Conference “Sustainable and Climate-friendly Agriculture” is to present the theoretical and practical dimension of climate protection in agriculture.

The aim of the Conference “Sustainable and Climate-friendly Agriculture” is to present the assumptions and results of LCAgri (project among different groups of stakeholders, including the regional advisory centres of the Podlaskie Voivodship and farmers. Among the invited guests will also be representatives of scientific institutes.Celem konferencji „Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu” jest przedstawienie założeń oraz promocja projektu LCAgri wśród różnych grup interesariuszy, w tym władz regionalnych województwa podlaskiego ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolników. Wśród zaproszonych gości znajdą się również przedstawiciele instytutów naukowych.Projekt LCAgri „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lata 2030 i 2050” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji naukowych: IUNG-PIB w Puławach, IOŚ-PIB w Warszawie, IA-PAN w Lublinie oraz partnera przemysłowego, którym jest Grupa Azoty Puławy. Utylitarnym celem projektu LCAgri jest opracowanie etykiet emisyjności dla nawozów Grupy Azoty Puławy oraz wdrożenie innowacyjnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych w siedmiu Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use