Support for Civil Society and Equality in Baltic

Presentation of results of the project “Support for Civil Society and Equality in Baltic”

During the period from 5 November 2014 to 30 April 2016 Women’s Rights Institute of Latvia and EAPN-Latvia in partnership with 8 NGOs of 7 countries of the Baltic Sea Region – Russia, Estonia, Lithuania, Poland, Sweden, Finland and Norway – supported the promotion of democracy, gender equality and influence of civic society through  co-operation between NGOs. To reach the set goals by implementation of 7 activities the partners organized 10 workshops, 8 seminars and a conference – fair with participation of 718 leaders and volunteers of NGOs, including 42 experts, used the website for publicity, distributed a brochure of the proposals for development of civil society and equality in the Baltic Sea Region.Laikā no 2014. gada 5. novembra līdz 2016. gada 30. aprīlim Latvijas Sieviešu tiesību institūts un EAPN-Latvia partnerībā ar Baltijas jūras reģiona 8 nevalstiskajām organizācijām no 7 valstīm - Krievijas (Kaļiņingradas apgabala), Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas - sniedza ieguldījumu demokrātijas un dzimumu līdztiesības veicināšanā un pilsoniskās sabiedrības ietekmes paaugstināšanā ar NVO starpniecību. Īstenojot 7 aktivitātes, kas nodrošināja mērķu sasniegšanu, projekta partneri organizēja 10 praktiskās darbnīcas, 8 seminārus un vienu NVO sadarbības konferenci, iesaistot aktivitātēs 718 vadītājus un brīvprātīgos, ieskaitot 42 NVO ekspertus, kā arī ar mājas lapu nodrošināja projekta publicitāti, sagatavoja un izplatīja brošūru ar priekšlikumiem pilsoniskās sabiedrības un līdztiesības attīstībai Baltijas jūras reģionā.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use