Open house and consultations for entrepreneurs about access to research infrastructure and expertise

Open house and consultations for entrepreneurs about free or co-financed access to research infrastructure and scientific expertise

University of Latvia offers consultations for entrepreneurs about different support mechanisms for industrial research, conctract research, research and development plans, partnerships within projects, patenting, licencing, and other topics. For example, in frames of Interreg BSR project Transnational Research access BalticTRAM open call for companies about access to free analytical research is announced. Companies will be selected for scientific expertise for specific business needs and provided with free measurements of material samples on micro,nano-, or molecular services. Also Investment and Development Agency of Latvia offers Innovation voucher programme for entrepreneurs to create new or develop existing products and servicesLatvijas Universitāte piedāvā konsultācijas uzņēmējiem par dažādiem atbalsta mehānismiem industriālajai pētniecībai, līgumpētījumiem, pētniecības un attīstības plānu izstrādei, partnerību veidošanai, projektu izstrādei, patentēšanai un citiem jautājumiem. Piemēram, Interreg BSR programmas projekta „Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā-BalticTram” ietvaros izsludināts konkurss uzņēmumiem par bezmaksas pieeju analītiskās pētniecības infrastruktūrai. Izvēlētajiem uzņēmumiem tiks piedāvātas konsultācijas un bezmaksas mērījumi materiālu paraugiem mikro-,nano- un molekulārā līmenī. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedāvā Inovāciju vaučeru programmu uzņēmējiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē vai uzlabošanā.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use