Open Days in Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Rzeszow

Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Rzeszow wants to present issues regarding environmental surveys and assessments of the state of the environment in Podkarpackie county.

The agenda of the Event includes: presentations on the state of the environment in Podkarpackie county, ivisitation in VIEP’s Laboratory, sightseeing of the exhibition of minerals from different parts of the world, presentation of mobile devices measuring capabilities, presentation on biological elements in water quality assessment, presentation of hi-tech microscopes and conducting microscopic observations and analyses of biological elements, presentation of the air quality monitoring station in Rzeszow (Nowe Miasto Estate), presentations on air quality assessments, presentations of the air quality measuring equipment, EMFs levels measuring equipment and Noise levels measuring equipment, information on air pollution and its measurements in Podkarpackie country.Agenda wydarzenia obejmuje: prelekcję nt. stanu środowiska w województwie podkarpackim na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska z podkreśleniem najważniejszych problemów środowiskowych regionu zidentyfikowanych na podstawie wieloletnich badań PMŚ, zwiedzanie laboratorium WIOŚ w Rzeszowie, zwiedzanie wystawy minerałów z różnych części świata, zwiedzanie nowoczesnego sprzętu mobilnego do pomiarów w terenie, krótka prezentacja możliwości pomiarowych, prelekcję nt. badań biologicznych wód powierzchniowych realizowanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska, prezentację nowoczesnych mikroskopów z oprogramowaniem i kamerą do obserwacji, obserwacje makro i mikroskopowe wybranych elementów biologicznych, możliwość samodzielnego sporządzania preparatów mikroskopowych i oznaczania organizmów glonów i fitobentosu; prezentację automatycznej stacji monitoringu powietrza w Rzeszowie (dzielnica Nowe Miasto), prelekcję na temat pomiarów realizowanych na stacji, technik pomiarowych, oceny jakości powietrza, prezentacji wyników na stronie internetowej i przy użyciu aplikacji mobilnej, prezentację sprzętu używanego w monitoringu powietrza, w monitoringu hałasu oraz w monitoringu pól elektromagnetycznych, prelekcje na temat zasady działania prezentowanych urządzeń, omówienie stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim oraz sposobu prowadzenia pomiarów i prezentacji wyników

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use