Kino z ORLENEM na Dzień Dziecka/Cinema with ORLEN for Children’s Day

PKN ORLEN on the occasion of Children’s Day invites on 1 June 2019 children from Family Orphanages and children from the Center for the Blind in Laski for a special film screening.

PKN ORLEN on the occasion of Children’s Day invites on 1 June 2019 children from Family Orphanages and children from the Center for the Blind in Laski for a special film screening. PKN ORLEN since 2018 regularly invites children to film screenings, thanks to which we implement the tenth goal of sustainable development – less inequality.

The meeting will also fulfill an educational function, during which we will pay special attention to the safety of children during holidays. We want to teach children how to safely spend time on the water, how to behave during an accident and how to give first aid. In this way, we try to provide children with important information, combining fun with education. During the show, we will pay special attention to important aspects – especially in the context of the CSR Strategy of the ORLEN Capital Group until 2022 – safety, health and the environment.



PKN ORLEN z okazji Dnia Dziecka zaprasza 1 czerwca br. dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka oraz dzieci z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach na specjalny pokaz filmowy. PKN ORLEN od 2018 roku cyklicznie zaprasza dzieci na pokazy filmowe, dzięki którym realizujemy dziesiąty cel zrównoważonego rozwoju – mniej nierówności.

Spotkanie spełni również funkcję edukacyjną, na którym zwrócimy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji. Chcemy nauczyć dzieci jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, jak zachować się podczas wypadku oraz jak udzielać pierwszej pomocy. W ten sposób staramy się przekazywać dzieciom ważne informacje, łącząc zabawę z edukacją. Podczas pokazu zwrócimy szczególną uwagę na ważne aspekty – szczególnie w kontekście Strategii CSR Grupy Kapitałowej ORLEN do 2022 r. - bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use