Kap po kap

Učenici prate, istražuju i uočavaju količinu oborina u travnju, svibnju i lipnju 2023. godine. Uspoređuju podatke, donose zaključke o uzroku poplava i izrađuju plakat s grafikonima i slikovnim prilozi

Climate changes are an interesting topic for students. They witness natural disasters. The amount of precipitation is an important meteorological value for research that indicates an above-average amount of precipitation in the current period. We are witnessing such a phenomenon this year. Students research data on the amount of precipitation during April, May and June 2023. The extracted data are compared with data from 2022 and 2021. They conclude the large amount of precipitation in 2023., caused large floods that destroyed many homes and disturbed the natural balance. They make a poster with written data, graphs and pictorial representations of the actual effects of precipitation in the environment. They see floods as a consequence of man’s negative impact on nature. In this way, they develop an awareness of the importance of man’s relationship with nature. They publish their work publicly because they want to act in the wider community.Klimatske promjene zanimljiva su tema učenicima jer i sami svjedoče prirodnim katastrofama. Količina oborina zanimljiva je meteorološka vrijednost za istraživanje koja ukazuje na iznadprosječnu količinu oborina u trenutnom razdoblju. Svjedoci smo takve pojave u ovoj godini. Učenici istražuju podatke o količini oborina tijekom travnja, svibnja i lipnja 2023. godine. Izdvojene podatke uspoređuju s podatcima iz 2022. i 2021. godine. Donose zaključak o velikoj količini oborina 2023. godine zbog kojih su nastale velike poplave koje su uništile mnoge domove te narušile prirodnu ravnotežu. Izrađuju plakat s napisanim podatcima, grafikonima i slikovnim prikazima stvarnog djelovanja oborina u okolišu. Uočavaju poplave kao posljedicu negativnog djelovanja čovjeka na prirodu. Na taj način razvijaju svijest o važnosti odnosa čovjeka prema prirodi. Javno objavljuju svoj rad čime žele djelovati u široj zajednici.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use