Information campaign and meeting of the involved stakeholders on the reduction of smoke pollution

Limited liability company “Green Belt” will organize an informational campaign and event within the LIFE program integrated project LIFE Waste To Resources IP.

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Republic of Latvia together with 22 partners has initiated the LIFE program integrated project “Waste To Resources Latvia – boosting regional sustainability and circularity” (LIFE Waste To Resources IP). The integrated Project “Waste to Resources Latvia – boosting regional sustainability and circularity” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) is implemented with the financial support of the LIFE Programme of the European Union and Latvian State Regional Development Agency.

Project was developed to help reduce waste generation, ensure more efficient waste management, and lower the amount of waste to be landfilled, while implementing the National Waste Management Plan 2021–2028. To improve waste management in Latvia and achieve the objectives set out in the project, participating organisations are implementing measures which are divided into several thematic areas: 1) waste to resources; 2) better product cycles and product design; 3) boosting regional sustainability and waste and material governance systems; 4) sustainable consumption and social innovation.

The project focuses on the implementation of various pilots and demonstrations activities to ensure comprehensive public information, education, and awareness.

Planned activities: on 28h September a public awareness campaign on the impact of cigarette butt littering on the environment will be launched with public event, additional to that an event organized for the involved parties will take place immediately after the opening of the campaign.

The event on 28th September will consist of two parts:

1. public event launching a campaign on the impact of cigarette butt littering on the environment in cooperation with Riga municipality;

2. event for involved parties – Riga municipality employees and other interested parties. Discussion – what can we do to reduce cigarette butt littering?

Event available to anyone who’s interested, more information will be published 1-2 weeks before the event on the limited liability company “Green Belt” website (https://www.zalajosta.lv/jaunumi/).

Contact person: Aija Caune aija.caune@zalajosta.lvVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 22 sadarbības partneriem kopš 2022.gada īsteno Eiropas Savienības LIFE programmas integrēto projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Projekta LIFE Waste to Resources IP ietvaros ar mērķtiecīgiem pasākumiem tiek samazināta atkritumu rašanās, veicinot resursu otrreizēju izmantošanu, pilnveidojot atkritumu plūsmas kontroli, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu.

Lai pilnveidotu atkritumu apsaimniekošanu Latvijā un sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, iesaistītās organizācijas īsteno pasākumus, kas iedalāmi vairākos tematiskajos blokos: 1) no atkritumiem uz resursiem; 2) pilns produktu aprites cikls un produktu dizains; 3) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde; 4) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

Projekts ir vērsts uz dažādu pilotaktivitāšu un demonstrāciju īstenošanu un visaptverošu sabiedrības informēšanas, izglītošanas un apziņas veicināšanas aktivitātēm.


SIA “Zaļā josta” īsteno informatīvo kampaņu un pasākumu LIFE programmas integrētā projekta LIFE Waste To Resources IP ietvaros.

Plānotās aktivitātes: 28.septembrī, plkst. 10:00 - 12:00 norisināsies sabiedrības informēšanas kampaņas atklāšanai veltīts publisks pasākums par izsmēķu ietekmi uz vidi.

28.septembrī pasākums tiks iedalīts divās daļās:

1. kampaņas uzsākšana par izsmēķu piesārņojuma ietekmi uz vidi sadarbībā ar Rīgas pašvaldību (publiskā daļa);

2. pasākums iesaistītajām pusēm – Rīgas pašvaldības darbiniekiem un citiem interesentiem. Diskusija – ko varam darīt, lai mazinātu izsmēķu piesārņojumu?

Pasākums pieejams ikvienam interesentam. Plašāka informācija tiks publicēta 1-2 nedēļas pirms pasākuma un būs pieejama “Zaļās jostas” tīmekļvietnē https://www.zalajosta.lv/jaunumi/

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use