Importance of water

Izložba otvorena za javnost
Organizatorice: Ivana Prezzi, Magda Barišić, Lucija Čapalija, Antonija Slavica, Vanja Perković i ravnateljica Mirela Maričić

Irrational consumption and wastage of water is a worldwide problem. In order to raise students’ awareness of unnecessary water consumption, they should be shown renewable energy sources as well as water saving in the household. Students should also be introduced to the meaning of paying water fees that are paid to water management companies. , and are used for preventive maintenance of the water supply system in order to keep losses as low as possible because they directly affect the price of water. A clear water pricing regime as well as water supply management raise awareness of environmental protection. The needs of the 21st century ask us to achieve sustainable development not only as a theoretical basis but also as a practical tool aimed at concrete problems. This approach led to the identification of three domains: Connection, Action and Well-Being, which act as an integrated whole. The student achieves the outcomes of the cross-curricular theme of sustainable development.Svjetski je problem neracionalnog trošenja i rasipanja vode. Da bi podigli svijest učenika o nepotrebnoj potrošnji vode treba im ukazati na obnovljive izvore energije kao i na štednju vode u kućanstvu poput regulatora mlaza na slavinama, vodno štedljivim instrumentima i sl. Učenicima treba približiti i smisao plaćanja vodnih naknada koje se plaćaju društvima za upravljanje vodama, a služe za preventivno održavanje vodoopskrbnog sustava kako bi gubici bili što manji jer direktno utječu na cijenu vode. Jasan režim utvrđivanja cijene vode kao i upravljanje zalihama vode podižu svijest o zaštiti okoliša. Potrebe 21. stoljeća traže od nas da održivi razvoj osim kao teorijsku podlogu ostvarimo i kao praktičan alat usmjeren na konkretne probleme. Ovakav pristup doveo je do određivanja triju domena: Povezanost, Djelovanje i Dobrobit, koje djeluju kao integrirana cjelina. Učenik ostvaruje ishode međupredmetne teme održivog razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use