High-level expert conference Sustainability in Latvia: Environment, People, Economy. Quo Vadis?

The purpose is to perform an in-depth assessment of current sustainability issues and to evaluate the impact of global sustainability policy and climate change on Latvia`s environment, people, economy

The purpose of the conference is to perform an in-depth assessment of current sustainability issues in Latvia and to evaluate the impact of global sustainability policy trends and climate change on Latvia’s environment, people, and economy. Experts will be invited to analyse and propose sustainability policy initiatives for Latvia with the greatest positive impact on environmental preservation, welfare, and economic growth. Konferences mērķis ir padziļināti izvērtēt pašreizējo ilgtspējas problemātiku Latvijā, kā arī novērtēt globālās ilgtspējas politikas tendenču un klimata izmaiņu ietekmi uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku Latvijā. Ekspertiem tiks lūgts analizēt un piedāvāt Latvijas ilgtspējas politikas iniciatīvas ar vislielāko pozitīvo ietekmi uz vides saglabāšanu, cilvēku labklājību un ekonomikas izaugsmi.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use