European Minimum Income Network – presentation of the National Report

The accessibility of Latvian politicians and NGO leaders provided to the National Report of EAPN-Latvia.

During the period from 1 November 2013 to 30 December 2014 EAPN-Latvia in Latvia realized EAPN co-financed project “European Minimum Income Network”- EMIN. In the project were involved no less than 80 participants from 35 NGOs and 20 municipalities. The national report onOctober 31, 2014 was submitted to EAPNand the European Commission. In 17 December Riga hosted the evaluation meeting where EAPN-Latvia experts Lelde Calite, Laila Balga and Elina Alere-Fogele to LR Ombudsman Representative Laila Gravere and NGOs 15 specialists presented the EAPN synthesized draft report, which has been published in 30 countries. In 18 December EAPN-Latvia experts with their own guidelines and EAPN synthesized draft report presented to the Social Inclusion Policy Coordination Committee of the Ministry of Welfare .Laikā no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 30. decembrim EAPN-Latvia Latvijā realizēja EAPN projektu „Eiropas Minimālo ienākumu tīkls” - EMIN. Projektā bija iesaistīti ne mazāk kā 80 dalībnieki no 35 NVO un 20 pašvaldībām. Nacionālais ziņojums2014.gada31. oktobrī tika iesniegts EAPN un Eiropas Komisijai. 17. decembrī Rīgā notika sanāksme, kur EAPN-Latvia eksperti Lelde Cālīte, Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele LR Tiesībsarga pārstāvei Lailai Grāverei un NVO 15 speciālistiem prezentēja EAPN sintezētā ziņojuma projektu, kas tapis 30 valstīs. 18. decembrī EAPN-Latvia eksperti ar savām nostādnēm un EAPN sintezētā ziņojuma projektu iepazīstināja Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use