#ESDW2023 – DIEHL METERING’S PROGRAM

Jako członek Global Compact od 2021 roku, Diehl Metering korzysta z ESDW, aby zorganizować kilka warsztatów wyjaśniających zrównoważony rozwój w Diehl Metering.

Diehl Metering is leader in the design, manufacture, and supply of smart metering solutions. With over 150 years of experience, we empower our customers to take control of their infrastructures, bringing greater efficiency, sustainability, and responsibility to the way they manage water and energy.

Above all, we believe it is our duty to not only behave sustainably ourselves, but to empower that same behavior in other people, from our employees to our customers and the communities they serve.

As a member of the Global Compact since 2021, we are taking advantage of the ESDW to organize several workshops to explain sustainability at Diehl Metering. Each workshop will be dedicated to a specific theme:

• Context of sustainability: what it is and why is it important to act

• Greenhouse gases: what they are and why we need to reduce them

• Ecovadis: what it is and both perspectives of Ecovadis at Diehl Metering (as assessed and assessor)

• Global Compact and our 7 priority programs.Diehl Metering jest liderem w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu inteligentnych rozwiązań pomiarowych. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu umożliwiamy naszym klientom przejęcie kontroli nad ich infrastrukturą, zapewniając większą wydajność, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność w sposobie zarządzania wodą i energią.

Przede wszystkim uważamy, że naszym obowiązkiem jest nie tylko zachowywanie się w sposób zrównoważony, ale także wzmacnianie takiego samego zachowania u innych ludzi, od naszych pracowników po naszych klientów i społeczności, którym służą.

Jako członek Global Compact od 2021 roku, korzystamy z ESDW, aby zorganizować kilka warsztatów wyjaśniających zrównoważony rozwój w Diehl Metering. Każdy warsztat będzie poświęcony konkretnemu tematowi:

- Zrównoważony rozwój: czym jest i dlaczego ważne jest działanie

- Gazy cieplarniane: czym są i dlaczego musimy je redukować

- Ecovadis: czym jest i obie perspektywy Ecovadis w Diehl Metering (jako oceniany i oceniający)

- Global Compact i nasze 7 programów priorytetowych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use