educational project

Workshop design and construction of houses for beneficial insects

Students Scientific Farmers external partner – design company and assuming gardens „Strefa Zieleni Łucja Rogala” organizes workshops for students of the University of Rzeszów for the design and implementation of the houses for the beneficial insects. All work is done during the workshop will be arranged on the Campus of the Faculty of Biology and Agriculture, and will be a refuge for entomophagous and pollinating insects, and thus contribute to increasing the biodiversity of the local fauna.Studenckie Koło Naukowe Rolników „Włościanin” z partnerem zewnętrznym – firmą projektującą i zakładającą ogrody „Strefa Zieleni Łucja Rogala” organizuje warsztaty dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczące projektowania i wykonania domków dla owadów pożytecznych. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów zostaną rozmieszczone na terenie Kampusu Wydziału Biologiczno-Rolniczego i będą stanowić ostoję dla entomofagów oraz owadów zapylających, a tym samym przyczynią się do zwiększania bioróżnorodności lokalnej fauny.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use