Dzień Dziecka bliżej przyrody.

Children’s Day closer to nature.

Children’s Day is organized at the Forest Nursery in Zawodzie. Drawing children’s attention to nature protection, biodiversity and forest management in Poland in a sustainable way through games, lectures and practical exercises.Dzień Dziecka organizowany na Szkółce Leśnej w Zawodziu. Zwrócenie uwagi dzieci na ochronę przyrody, bioróżnorodność oraz gospodarowanie lasami w Polsce w sposób zrównoważony poprzez gry, zabawy, prelekcję i praktyczne ćwiczenia.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use