Digitālā enerģija ikdienā – zināt un lietot gudri / Digital energy in everyday life – know and use wisely

The National Centre for Education invites people to participate in the seminar to understand the current issues related to digital energy and its CO2 footprint, and VET education.

The National Centre for Education invites teachers and managers of general and vocational education institutions, policymakers and implementers, education experts, and business representatives, as well as anyone who wants to understand the current issues related to digital energy and its CO2 footprint, to participate in the seminar “Digital energy in everyday life – know and use smart”. The event will take place on October 2, 2023, 12:00 – 17:00, at the EU House

Industry experts will provide information on the latest developments in the implementation of the European Green Deal and the GSDG and explain the environmental impact of digital devices and their usage patterns. Teachers from vocational education institutions will share their experience integrating digital energy management skills into the curriculum and using a digital CO2 footprint calculator, and everyone will have the opportunity to try out the calculator.

Registration: https://forms.gle/eU9MWjAHaX3pMT7N8Valsts izglītības satura centrs aicina vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotājus un vadītājus, politikas veidotājus un īstenotājus, izglītības jomas ekspertus, uzņēmumu pārstāvjus, kā arī ikvienu, kas vēlas izprast digitālās enerģijas un tās CO2 pēdas aktualitātes, piedalīties seminārā “Digitālā enerģija ikdienā - zināt un lietot gudri”. Pasākums notiks 02.10.2023. plkst. 12:00 - 17:00, ES Mājā.

Nozares eksperti sniegs informāciju par aktualitātēm Eiropas Zaļā kursa īstenošanā un globālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un skaidros digitālo ierīču un to izmantošanas paradumu ietekmi uz vidi. Profesionālo izglītības iestāžu pedagogi dalīsies pieredzē par digitālās enerģijas pārvaldības prasmju iekļaušanu mācību saturā un digitālās CO2 pēdas kalkulatora izmantošanu. 

Reģistrācija: https://forms.gle/eU9MWjAHaX3pMT7N8

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use