ALTUM Green Bond Framework 2021

In October 2017, ALTUM became the first development bank in Eastern Europe to issue the Green Bonds.

In 2017, “Development Finance Institution Altum” (ALTUM) issued green bonds, becoming the first national development institution in Central and Eastern Europe to issue green bonds.

The revenue from the bond issue was used to finance viable business projects in the fields of energy efficiency and renewable energy. This significantly expanded the financial support available in Latvia for the implementation of environmentally friendly projects and for improving environmental sustainability. ALTUM is thus helping to contribute to the key environmental objectives of Latvia’s national strategy, both by increasing the share of energy from renewable sources in total energy consumption and by reducing energy imports, as well as by boosting the competitiveness and efficiency of companies.

ALTUM recognises that for businesses, the transition to a low-carbon economy is a matter of competitiveness and survival. As a financier, ALTUM can help companies by raising awareness and guiding them through this transition.

In total, ALTUM has already provided more than 60 million euros in loans to companies for energy efficiency and sustainability.“Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) 2017.gadā emitēja zaļās obligācijas, kļūstot par pirmo Centrālās un Austrumeiropas nacionālo valstu attīstības institūciju, kas izlaidusi zaļās obligācijas. Ieņēmumi no obligāciju emisijas izmantoti dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Tas būtiski paplašināja Latvijā pieejamo finanšu atbalstu videi draudzīgu projektu ieviešanai un vides ilgtspējas uzlabošanai. ALTUM tādējādi palīdz veicināt Latvijas nacionālās stratēģijas galveno vides mērķu sasniegšanu, gan palielinot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā, gan arī samazinot enerģijas importa apjomu, kā arī veicinot uzņēmumu konkurētspēju un efektivitāti.

ALTUM apzinās, ka uzņēmumiem pāreja uz zema oglekļa satura ekonomiku ir uzņēmumu konkurētspējas un izdzīvošanas jautājums. Kā finansētājs, ALTUM var uzņēmumiem palīdzēt, palielinot informētību un vadot uzņēmumus šajās pārmaiņās.

Kopumā ALTUM aizdevumos uzņēmumu energoefektivitātei un ilgtspējai piešķirti jau vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use