Jak ważna jest woda w przyrodzie – wycieczka rowerowa po zbiornikach zrealizowanych w ramach programu Małej Retencji Nizinnej w Nadleśnictwie Brynek

Wycieczka ma na celu pokazanie społeczeństwu jak ważna jest woda w przyrodzie. Przedstawione zostaną problemy niedoborów wody – i ich wpływ na siedlisko i na występujące gatunki zwierząt i roślin.

Water is the essence of life, not only of humans but also of all other plant and animal organisms. Due to the global problem of water scarcity, forests have taken steps to retain the available water. The objects created as a result of these activities not only fulfill their purpose, but also serve as recreational facilities, diversify the landscape, and are also home to animal and plant species related to the aquatic environment.Woda jest esencją życia nie tylko człowieka, ale także wszystkich innych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Ze względu na globalny problem niedoboru wody lasy podjęły kroki w celu zatrzymania dostępnej wody. Powstałe w wyniku tych działań obiekty nie tylko spełniają swoje zadanie, ale również służą jako obiekty rekreacyjne, urozmaicają krajobraz, a także są domem dla gatunków zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use