Augustowska Akademia Leśna

Spotkania dotyczące bogactwa przyrodniczego Puszczy Augustowskiej i zasad prowadzenia gospodarki leśnej realizowane w okresie 17.06 – 4.11.2021. W tym 2 sesje w ramach ESWD – 23.09 i 7.10.2021.

A series of lectures, presentations and field trips introducing the inhabitants of Augustów and tourists to the richness and complexity of the Augustów Primeval Forest ecosystems, and presenting management methods developed by foresters that ensure the sustainability and biodiversity of natural resources. The aim of the meetings is to prepare the inhabitants of Augustów and other interested people to participate in the development of another forest management plan of the Augustów Forest District for the years 2025-2034.Cykl wykładów, prezentacji i wycieczek terenowych przybliżających mieszkańcom Augustowa i turystom bogactwo i złożoność ekosystemów Puszczy Augustowskiej, oraz prezentujący wypracowane przez leśników metody gospodarowania zapewniające trwałość i bioróżnorodność zasobów przyrodniczych. Celem spotkań jest przygotowanie mieszkańców Augustowa i innych osób zainteresowanych do udziału w opracowaniu kolejnego planu urządzania lasu Nadleśnictwa Augustów na lata 2025 - 2034.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use