XV Zawody Drwali o Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka

Celem zawodów jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności przy pracach pozyskaniowych. Do rywalizacji oprócz Zakładów Usług Leśnych zostały włączone również jednostki Państwowych Straży Pożarnych.

Rudka Forest District informs about the organization of the project entitled “XV Competition of Lumberjacks for the Silver Ax of the Rudka Forestry Inspectorate”, which will be held on September 22 this year. This initiative is in line with the United Nations Sustainable Development Goal 8: economic growth and decent work. The aim of the competition is primarily to improve skills in harvesting work. Apart from Zakłady Usług Leśnych, units of the State Fire Service from poviats within the territorial range of the forest inspectorate were also included in the competition. As part of the competition, competitors must perform activities that are familiar to them from everyday practice in the shortest possible time. The competition is co-organized by the National Labor Inspection and Zakłady Usług Leśnych.Nadleśnictwo Rudka informuje o organizacji przedsięwzięcia pn. „XV Zawody Drwali o Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka”, które odbędzie się 22 września br. Powyższa inicjatywa wpisuje się w 8. Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ: wzrost gospodarczy i godna praca. Celem zawodów jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności przy pracach pozyskaniowych. Do rywalizacji oprócz Zakładów Usług Leśnych zostały włączone również jednostki Państwowych Straży Pożarnych z powiatów będących w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W ramach rywalizacji zawodnicy muszą wykonać w możliwie krótkim czasie czynności, które są znane im z codziennej praktyki. Współorganizatorem zawodów jest Państwowa Inspekcja Pracy i Zakłady Usług Leśnych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use