XX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM „ORGANIZM A ŚRODOWISKO”

XX District Ecological Contest “Organism and Environment”

GOALS:

• Promotion of ecological ideas;

• Solving natural problems;

• Waking up cognitive, natural and environmental interests;

• Inducing conscious actions that express children’s behavior in specific situations, especially in relation to living creatures;

• Learning through fun forms.CELE KONKURSU:

* Popularyzacja idei ekologicznych;

*  Rozwiązywanie problemów przyrodniczych;

*Budzenie zainteresowań poznawczych, przyrodniczych i środowiskowych;

* Nakłanianie do świadomych działań wyrażających się w konkretnym zachowaniu dzieci w różnych sytuacjach, szczególnie w stosunku do istot żywych;

* Nauka poprzez formy zabawy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use