‘ESDW 2022 – biodiversity of forests and responsible consumption’ [ETZR 2022 – różnorodność lasów i racjonalna konsumpcja]

Celebrate ESDW in our Forest Garden – rest, play and take part in activities focused on biodiversity of local forests and ways of responsible consumption! Enjoy being outside and close to nature!

Once again we invite to celebrating European Sustainable Development Week in ‘Marszewo’. From April to end of October Forest Botanical Garden is open for individual visitors within the ‘Garden Sundays’ cycle, with the one dedicated to SDGs. This year’ special Sunday will be focused on two SD Goals: no. 15 ‘Life on land’ and no. 12 – ‘Responsible consumption and production’.

Event program:

10:00-16:00 – ‘ Choose right’ – a field game with map concerning topic of consumers’ choices; for families and individual participants

11:00-12:30 – ‘Biodiversity around us’ – a guided walk along varied botanical collections of the Forest Garden, followed by short workshop (opportunity for creation a piece of artwork with treasure collected during the walk); for families and individual participants

13:30-15:00 – ‘Wood is a good choice’ – advantages of work with wood on the example of crafting with piece of wood and simple tools; family workshopPo raz kolejny zapraszamy na świętowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w „Marszewie”. Od kwietnia do końca października ogród jest otwarty dla indywidualnych odwiedzających w ramach cyklu „Ogrodowych Niedziel”, z jedną poświęconą Celom Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczna niedziela skupia się na dwóch z tych celów: nr 15 „Życie na lądzie” i nr 12 „Racjonalna konsumpcja i produkcja”.

Program spotkania:

10:00-16:00 – „Wybierz właściwie” – gra terenowa z mapą, poświęcona zagadnieniom wyborów konsumenckich; dla rodzin i indywidualnych uczestników

11:00-12:30 – „Różnorodność wokół nas” – spacer z przewodnikiem przez różne kolekcje roślinne Leśnego Ogrodu Botanicznego, zakończony krótkimi warsztatami (możliwość wykonania pracy plastycznej z użyciem skarbów zebranych w trakcie spaceru); dla rodzin i indywidualnych uczestników

13:30-15:00 – „Drewno to dobry wybór” – o korzyściach pracy z drewnem na przykładzie rodzinnych warsztatów z użyciem kawałków drewna i prostych narzędzi

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use