Rozwój​ (nie)zrównoważony ​ w edukacji?​ Istotne kategorie etyczno-społeczne w kształceniu o zrównoważonym rozwoju

Wydarzenie wpisujące się w ramy Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju jest prelekcją podczas konferencji naukowej “Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie – kształcenie – rozwój”.

The lecture is entitled: “(Un)sustainable development in education? Important ethical and social categories in education about sustainable development”. The context of development conditions related to symbolic and digital culture will be presented in the context of the SARS-CoV-pandemic. The lecture will be discussed about conditions for promoting integral development in a synergistic approach to sociology and pedagogy. It consists in disseminating ethical norms in educational processes in accordance with the assumptions of Christian anthropology and Christian social ethics. An example of such a process is the application of the principle of sustainable development (Nachhaltigkeitsprinzip) on many levels of interdisciplinary education and upbringing processes, for example in the field of andragogy or the activities of interdisciplinary counseling centers.Prelekcja nosi tytuł: "Rozwój​ (nie)zrównoważony ​ w edukacji?​ Istotne kategorie etyczno-społeczne w kształceniu o zrównoważonym rozwoju". Przedstawi się kontekst uwarunkowań rozwojowych związanych z kulturą symboliczną i kulturą cyfrową w kontekście pandemii SARS-CoV-Przybliży się uwarunkowania służące propagowaniu rozwoju integralnego w synergicznym ujęciu socjologii i pedagogiki. Polega to na upowszechnianiu norm etycznych w procesach edukacyjnych zgodnie z założeniami antropologii chrześcijańskiej i chrześcijańskiej etyki społecznej. Egzemplifikacją takiego procesu jest stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju (Nachhaltigkeitsprinzip) na wielu płaszczyznach interdyscyplinarnych procesów kształcenia i wychowywania, na przykład w zakresie andragogiki lub działalności interdyscyplinarnych centrów poradnictwa.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use