Edukujemy na temat zrównoważonego rozwoju!

Uczniowie klas 7, 8 oraz gimnazjum przygotowują prezentacje multimedialne na temat tego czym jest zrównoważony rozwój i jakie są jego cele. Ponadto przygotowują gazetkę ścienną.

As part of the sustainable development week at our school, we intend to take two initiatives to learn what sustainability means. For this purpose, pupils in grades 7 and 8 will prepare a wall newspaper in the main corridor and in each class as a part of biology lessons, students will prepare multimedia presentations about their chosen goals of sustainable development. They are supposed to present a given problem, find statistical data and present possible actions that each of them can take to act in the spirit of sustainable development. The best presentations will be delivered at the school forum at the end of the Sustainable Development Week at our school.W ramach tygodnia zrównoważonego rozwoju w naszej szkole zamierzamy podjąć 2 inicjatywy, aby nauczyć się co to znaczy zrównoważony rozwój. W tym celu uczniowie klasy 7 i 8 przygotują gazetkę ścienną na korytarzu głównym a w każdych klasach w ramach lekcji biologii uczniowie przygotują prezentacje multimedialne na temat wybranych przez siebie celów zrównoważonego rozwoju. Mają za zadanie przedstawić dany problem, odszukać dane statystyczne oraz przedstawić możliwe działania, które może podjąć każdy z nich, aby działać w duchu zrównoważonego rozwoju. Najlepsze prezentacje zostaną wygłoszone na forum szkoły na zakończenie Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w naszej szkole.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use