Sustainable SMEs (Zrównoważone MŚP)

The aim of the webinar is supporting SMEs in the implementation of the principles of sustainable development!

EEN supports SMEs in switching to more sustainable business models, better use of resources, introducing circular economy processes. As part of the implementation of the above-mentioned tasks, we invite you to participate in the webinar on the implementation of the principles of sustainable development in SMEs!EEN wspiera MŚP w przechodzeniu na bardziej zrównoważone modele biznesowe, lepsze wykorzystanie zasobów, wprowadzanie procesów gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach realizacji ww. zadań zapraszamy do udziału w webinarium nt. wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w MŚP!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use