Lekcja o zrównoważonym rozowju – “Las pełen drzew”

A lesson showing sustainable forest management

During the lesson, students learn the history of the slogan sustainable development and learn about the goals of sustainable development. In addition, students will be able to familiarize themselves with the work of a forester by playing the educational game “forest full of trees”. Students will learn how to rationally manage forest resources and why wood is an excellent raw material.Podczas lekcji uczniowie poznają historię hasła zrównoważony rozwój oraz zapoznają się z celami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo uczniowie będą mogli zapoznać się z pracą leśnika, grając w grę edukacyjną "las pełen drzew". Uczniowie dowiedzą się jak racjonalnie zarządzać zasobami leśnymi i dlaczego drewno to surowiec doskonały.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use