Workshop “Gender equality: road to economic development and inclusive community”

The workshop will present a debate on gender equality from different perspectives. It will focus on need to mainstream gender equality in policies and activities as vital precondition for development.

The issue of gender equality is like an iceberg. Above the water, we see progress in employment, yet inequalities remain hidden under the water, such as gender pay gap and unpaid work, where mostly women engage providing care for family members at home. Europe has made significant progress in this respect, so we can share our best practise with municipalities in developing countries where this issue is raised more often. Gender inequality, lack of education, discrimination and violence against women and girls pose a risk to overall economic development and social cohesion.Dzimumu līdztiesības jautājums ir kā aisbergs. Virs ūdens redzam panākto nodarbinātības jomā, tomēr zem ūdens paslēpta nevienlīdzība abu dzimumu atalgojumā un neapmaksātajā darbā, ko pārsvarā veic sievietes, piemēram, mājās aprūpē ģimenes locekļus. Eiropā panākts daudz vairāk, tāpēc varam dalīties labajā pieredzē ar pašvaldībām attīstības valstīs, kurās šis jautājums pēdējā laikā tiek aktualizēts arvien vairāk. Dzimumu nevienlīdzība, izglītības trūkums, diskriminācija un vardarbība pret sievietēm un meitenēm rada risku vispārējai ekonomiskajai attīstībai un sociālajai kohēzijai.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use