Warsztaty pszczelarskie dla najmłodszych! / Beekeeping workshops for children!

Warsztaty pszczelarskie są kierowane do najmłodszych mieszkańców Płocka. Podczas zajęć czterech zawodowych pszczelarzy opowie o świecie pszczół i ich ogromnej roli jaką pełnią w środowisku naturalnym.

Apiculture workshops are dedicated to the youngest residents of Płock, and the meeting with children from the Municipal Kindergarten No. 11 is the third in a series of meetings. During classes, four professional beekeepers will talk about the world of bees and their huge role in the natural environment. Children will learn about the work of the beekeeper, how to harvest honey from beehives and will find out the mysterious equipment such as a bee smoker or a pollen trap. Preschoolers will see a living bee family in a glass hive, learn about the roles and organization of life in the bees family.

The aim of campaign, initiated by the Environmental Protection Office of PKN ORLEN S.A., is to teach children sensitivity and respect for these beneficial insects through active and fully sensory ecological education. At the same time, it is to encourage the youngest to learn independently and creatively about surrounding natural world.Warsztaty pszczelarskie są kierowane do najmłodszych mieszkańców Płocka, a spotkanie z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola nr 11 jest trzecim z serii spotkań. Podczas zajęć czterech zawodowych pszczelarzy opowie o świecie pszczół i ich ogromnej roli jaką pełnią w środowisku naturalnym. Dzieci dowiedzą się na czym polega praca pszczelarza, jak wybiera się miód z ula i do czego służą takie tajemnicze sprzęty jak podkurzacz czy poławiacz pyłku. Najmłodsi będą mogli zobaczyć żywą rodzinę pszczelą w szklanym ulu, poznają jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie.

Akcja zainicjowana przez Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. ma na celu, poprzez aktywną i w pełni sensoryczną edukację ekologiczną, nauczyć dzieci wrażliwości i poszanowania dla tych pożytecznych owadów. Jednocześnie zachęcić do własnego i twórczego poznawania otaczającego świata przyrody.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use