Warsztaty edukacyjne „Owady pożyteczne w środowisku”

Educational workshops “beneficial insects in the environment”. Competition “We are building houses for insects”

Educational workshops “beneficial insects in the environment”.The growing threat to the population of beneficial insects resulting from environmental change and human activity objective of this project is to understand the principles of good design of garden-friendly insects, identification of beneficial species and flora which host plants. Moreover, additional action is the competition “We are building houses for insects”, whose task is to activate students to active projects on the environmentWarsztaty edukacyjne „Owady pożyteczne w środowisku". Z uwagi na rosnące zagrożenie dla populacji pożytecznych owadów wynikające ze zmian środowiskowych i działalności człowieka celem niniejszego przedsięwzięcia jest poznanie zasad prawidłowego projektowania ogrodów przyjaznym owadom, rozpoznawanie pożytecznych gatunków oraz flory będącej roślinami żywicielskimi. Ponadto dodatkowym działaniem jest konkurs „Budujemy domki dla owadów”, którego zadaniem jest aktywizacja studentów do czynnych przedsięwzięć na rzecz środowiska przyrodniczego.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use