Video (zoom) consultation on the draft Lnational Longterm Climate Strategy

Discussion on the draft National Long term Climate Strategy for the members of the network Mreža za prostor (spatial planning NGOs) and Plan B for Slovenia (sustainable development NGOs)

In the beginning of September the Ministry for the Environment and Spatial planning has published the draft National Long term Climate Strategy (to 2050) for public discussion going on till the end of September. The document is the most important long term strategic programme document for further national directions of climate action and measures to achieve Paris agreement goals. It is essential that it will put good grounds for sustainable transition into low carbon society and for necessary changes in production and consumption.

In the interest of the Mreža za prostor, network of NGOs for sustainable spatial planning (the initiator of the event – Pop up event), and the Plan B for Slovenia, network of the environmental NGOs for sustainable development to contribute to improvements of the strategy. Therefore the event is organized for the members of these NGOs networks to discuss and propose comments on the draft strategy.V začetku septembra je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije (do 2050), glede katere teče javna razprava do konca spetembra. To je najpomembneši dolgoročni strateški programski dokument za nadaljenje usmeritve podnebnega ukrepanja na nacionalni ravni za doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Nujno je, da dokument vzpostavi dobre temelje za trajnostni prehod k nizkoogljični družbi in za nujne spremembe načina proizvodnje in potrošnje.

V interesu Mreže za prostor, mreže NVO za trajnostno urejanje prostora (ki je pobudnik dogodka v formatu Pop up dogodkov mreže) in Plan B za Slovenijo, mreže NVO za trajnosnti razvoj, da čim bolje prispevata k izboljšanju strategije. Zato je dogodek namenjen članom obeh mrež, za razpravo o osnutku strategije in oblikovanje skupnih pripomb.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use