Varovanje in ohranjanje naravnih virov pitne vode / Protecting and conserving natural sources of drinking water

Varovanje in ohranjanje naravnih virov pitne vode na območju Občine Razkrižje z majhnimi koraki.

Clean and healthy drinking water also depends on the economical treatment of household waste. One such waste is waste edible oil, which, although prohibited, for the most part end up in a public sewage network. Liters of irregularly discharged household oil represent a 3,500 times higher environmental burden than other municipal waste water. Therefore, in ETTR 2018 we will teach us how to reuse the waste edible oil, promote environmental protection, review the measures taken so far and prepare guidelines for our future operation.Čista in zdrava pitna voda je odvisna tudi od gospodarnega ravnanja z odpadki v gospodinjstvih. Eden takšnih odpadkov je odpadno jedilno olje, ki ga večji del, čeprav je prepovedano, še vedno konča v javnem kanalizacijskem omrežju. Liter nepravilno odvrženega olja iz gospodinjstva predstavlja 3500-krat večjo obremenitev za okolje kot ostale komunalne odpadne vode. Zato se bomo v okviru ETTR 2018 učili ponovne uporabe odpadnega jedilnega olja, promovirali varstvo okolja, pregledali do sedaj izvedene ukrepe in pripravili usmeritve za naše bodoče delovanje.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use