Updated communication material: For a sustainable future and decent work. The Labour Relations Council of Catalonia

Information and awareness leaflet which has been re-edited to continue disseminating the work of the CRL and its contribution to achieving the SDGs. It includes a new website with updated progress.

CRL is the institutional participation and social dialogue body for employment issues in Catalonia; it is made up by the most representative trade unions and employers associations in partnership with the Government of Catalonia. CRL has a committee-based structure.

In order to disseminate the work done by the CRL and its contribution to achieving the SDGs, the CRL’s Social Responsibility Committee published a leaflet called “The SDGs and the CRL” in 2018. Two years later, the CRL has re-edited and updated this leaflet in three languages (English, Spanish and Catalan). It highlights the progress of the 2030 Agenda in Catalonia, the new challenge caused by the Covid-19 and how the 17 SDGs are more essential than ever to tackle the crisis and move forward together towards a just, egalitarian and supportive society.

This leaflet is a a ‘live’ document that will be updated continuously. It will include a new website providing information on implementation of the goals most closely related to the areas in which the CRL works (collective bargaining, employment, occupational health and safety, equality and working time, labour inspection, young people, telework, etc).El CRL és l’òrgan de participació institucional, concertació i diàleg social per a qüestions laborals a Catalunya; està format pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya. El CRL té una estructura basada en comissions.

Per tal de difondre la feina feta pel CRL i la seva contribució a la consecució dels ODS, la Comissió de Responsabilitat Social de la CRL va publicar un fulletó anomenat "Els ODS i la CRL" al 2018. Dos anys després, la CRL ha reeditat i actualitzat aquest document en tres idiomes (anglès, castellà i català). Destaca l’avenç en l’Agenda 2030 a Catalunya, el nou paradigma derivadt de la Covid-19 i com els 17 ODS són més essencials que mai per afrontar la crisi i avançar junts cap a una societat justa, igualitària i solidària.

Aquest fulletó és una eina “viva” que s'actualitzarà contínuament. Inclourà un nou lloc web que proporcionarà informació sobre la implementació dels objectius més relacionats amb els àmbits en què treballa el CRL (negociació col·lectiva, ocupació, seguretat i salut laboral, igualtat i temps de treball, inspecció de treball, joves, teletreball, etc.)

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use