Training course for energy management in the industry

Acquiring new skills for implementing energy management projects in industry, independent implementation of advanced analyzes and targeted monitoring of energy and water use.

The “Jožef Stefan” Institute – Energy Efficiency Centre is responsible for the organization and implementation of three-day targeted trainings in the framework of the LIFE IP CARE4CLIMATE integral project, which is led by the Ministry of Environment and Spatial Planning.

The targeted training for energy management in industry is aimed at energy managers and all other interested stakeholders from the industry who are considering new projects to improve energy and material efficiency and increase the use of renewable energy sources and want to learn more about advanced concepts of energy management in industry.Institut ''Jožef Stefan'' – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji je namenjeno energetskim menedžerjem in vsem drugim zainteresiranim deležnikom iz industrije, ki razmišljajo o novih projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanju izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja z energijo v industriji.

Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov za upravljanje z energijo v industriji, samostojno izvajanje naprednih analiz in ciljno spremljanje rabe energije in vode.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use