Torowisko to nie boisko

Prowadzone we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei cykle zajęć mające na celu edukację dzieci i młodzieży jak być bezpiecznym w obrębie kolei.

TOROWISKO TO NIE BOISKO is an educational programme addressed to the youngest road traffic participants. The activities are addressed to children attending kindergartens and primary schools. The aim of this initiative is to promote safety principles and behaviour at railway stations, stops and level crossings. TOROWISKO TO NIE BOISKO is also a source of knowledge on how to react on situations threatening life or health.Projekt „Torowisko to nie boisko” to program edukacyjny skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Adresatami działań są dzieci uczeszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Celem tej inicjatywy jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i wzorców odpowiedzialnych za zachowania na stacji kolejowej, przystankach i przejazdach kolejowych. Torowisko to nie boisko to także źródło wiedzy nt. sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use