The Future is Green

This is an interdisciplinary project combining the subjects of Biology, IT and Russian. It is related to acquiring knowledge about the diversity of plants in the region.

The main objective of the project is to develop active citizen’s attitude in the students towards the condition of the environment and intolerance towards its damage through improving the quality of their ecological education and enhancing their ecological culture as a whole.

During the week between May 30th and June 5th 2018 the students from grade 10 will make a research concerning the endemic floral species on the territory of the Vratsa Balkan natural park. They will also make boards which will be placed in the school. Then they make presentations on the topics of “Biomimetics – the science of the future”, “Green charter of the class” and “Sustainable management of the forests” focusing on what he environment has created adapting it through modern technologies to the needs of human society.

The students will take part in practical activities for taking care of the floral massifs on the territory of the school yard.

Expected results:

Activating the participation of young people in the community life regarding the protection of the environment based on a new model of interaction between them and the environment;

Application of the acquired knowledge and practical skills for keeping the environment clean both at home and at school;

Emotional engagement of the students in the problems of ecology and forming a duty and responsibility for nature and the future of the human kind;

Acquiring new skills, team work and satisfaction from the participation in the educational activities.Главната цел на проекта е формиране у учениците на активно гражданско отношение към състоянието на околната среда и нетърпимост към нейното увреждане чрез подобряване качеството на екологичното им възпитание и повишаване на цялостната им екологична култура.

В рамките на седмицата 30 май – 5 юни 2018 учениците от 10 клас ще извършат проучване, свързано с ендемитните растителни видове на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ и ще изработят табла, които ще бъдат поставени на видно място в училището. Ще бъдат изготвени презентации по темите „Биомиметиката – науката на бъдещето“, „Зелена харта на класа“ и „Устойчиво управление на горите“ с акцент върху това , което природата е създала, адаптирайки го чрез съвременните технологии за нуждите на човешкото общество.

Учениците ще вземат участие в практикум за поддържане на цветните масиви на територията на училищния двор.

Очаквани резултати:

Активизиране участието на младите хора в обществения живот в частта опазване на околната среда на базата на един нов модел на взаимоотношения между тях и природата;

Прилагане на усвоените знания и практически умения за опазване на околната среда в училище и вкъщи;

Емоционална ангажираност на учениците по проблемите на екологията и възпитаване в дълг и отговорност пред природата и бъдещето на човечеството;

Усвояване на нови умения, работа в екип и удовлетвореност от участието в образователни дейности.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use