Tartu linna lastekaitsepäev “Sajaga linna lustima”

Tartu linn ootab reedel, 1. juunil 1.-8. klasside õpilasi koos oma õpetajatega Tartu kesklinna, et veeta enne suvevaheajale minekut lõbus ja hariv õuesõppepäev.

The city of Tartu is waiting on Friday, June 1 to 1.-8. class students, together with their teachers, to the center of Tartu to spend a fun and educative day of studies before the summer break.

The children’s day’s workshops are devoted to the 100th birthday of the Republic of Estonia and the year of the cultural heritage. Thus the focus is on the past, present and future of Estonia.

Timetable

10.00 – we will gather in Tartu Town Hall Square, accompanied by “Hands of Good Wishes”

10.10 – we will open a Child Protection Day and listen to the Mayor’s greetings

10.20 – one “hundred acute” surprise by the dancers of Tartu

10.40 – we will make one special group picture – a hint: smile to the drove

10.50 – we listen carefully to the message of the surprise speaker for children

10.00-13.00 – we participate in all the exciting workshops!

14.00-15.00 – we prepare (and of course we will eat) a 100-meter cake in front of

Tartu Kaubamaja

The city center is divided into several parishes in the Tartu Kaubamaja to Town Hall Square, where various workshops are held:

Health and Safety Group – Workshops promoting traffic education and health

Parish of Science – Science workshops in Tartu Department Store, performances by young science theaters, exhibitions

Reading Circle – Giving Estonian Folk Stories, an Adventure Game “On the Pipes of the Supilin Castle”

Art group – Hand-made activities influenced by Estonian national handicrafts, creation of their own handwriting and writing good wishes / suggestions to the Estonia

Nature Parish – Nature Education Workshops “Our Estonia”

Sports Parish – Activities for the physical activity of children and young people

Dance Parish – “Dance Evolution” – Dance Concert, which takes you on a journey from the beginning to the present. There will be many very effective dance performances in the performances of various Tartu dance schools and studio students. Concert leader is ShatéTantsukool

Museum Parish – Educational programs in museums

Folklore group – completion of the project “Estonia’s 100th Birthday with 100 New Year’s Eve Party 100th Birthday”, handicrafts, folk dances

Town Guard Parish – Excursions to the premises of the Tartu City Government

Youth Club – Children’s and Youth Centers and Youth Organizations in the City of Tartu

Music group – The evolution of Estonian music, performances by various musicians next to Tartu Kaubamaja

The information is available throughout the day at Tartu Kaubamaja where location plans and good advice are available.

Registration in workshops and pre-events starts on the 7th of May on the Child Protection Day website at https://lastekaitsepaev.wordpress.com/Tartu linn ootab reedel, 1. juunil 1.-8. klasside õpilasi koos oma õpetajatega Tartu kesklinna, et veeta enne suvevaheajale minekut lõbus ja hariv õuesõppepäev.

Selleaastased lastekaitsepäeva õpitoad on pühendanud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning kultuuripärandi aastale. Seega on fookuses eestluse minevik, olevik ja tulevik.

Ajakava

10.00 – koguneme Tartu Raekoja platsil, kaasas „Heade soovide käed“

10.10 – avame hoogsalt lastekaitsepäeva ning kuulame linnapea tervitust

10.20 – üks „sajaga äge“ üllatus Tartu tantsijate poolt

10.40 – teeme koos ühe erilise grupipildi – vihje: naerata droonile

10.50 – kuulame hoolega üllatuskõneleja sõnumit lastele

10.00-13.00 – osaleme kõikides põnevates õpitubades!

14.00-15.00 – valmistame (ja loomulikult sööme ära) 100-meetrise tordi Tartu Kaubamaja ees

Kesklinn on Tartu Kaubamajast Raekoja platsini jagatud erinevateks kihelkondadeks, kus toimuvad mitmekesised õpitoad:

Tervise- ja ohutuskihelkond – Liikluskasvatust ning tervist populariseerivad töötoad

Teaduse kihelkond – Teadust propageerivad õpitoad Tartu Kaubamajas, noorte teadusteatrite etendused, näitused

Lugemiskihelkond – Eesti rahvajuttude vestmine, seiklusmäng “Supilinna salaseltsi radadel”

Kunstikihelkond Eesti rahvusliku käsitöö mõjutustega käelised tegevused, oma käejälje meisterdamine ning heade soovide/ettepanekute kirjutamine Eesti Vabariigile

Looduse kihelkond – Loodushariduslikud töötoad „Meie Eesti“

Spordikihelkond – laste ja noorte füüsilist aktiivsust tõstvad tegevused

Tantsukihelkond – „Tantsu evolutsioon“ – Tantsukontsert, mis viib teid rännakule aegade algusest kuni tänapäevani. Näha saab väga paljusid efektseid tantsustiile erinevate Tartu tantsukoolide ja stuudiote õpilaste esituses. Kontserdi eestvedaja on ShatéTantsukool

Muuseumite kihelkond – hariduslikud programmid muuseumites

Pärimuskihelkond – projekti “Eesti 100. sünnipäevaks 100 eesti rahvamängu 100 uue sõbraga” lõpetamine, käelised tegevused, pärimustantsud

Linnajuhtide kihelkond – Ekskursioonid Tartu linnavalitsuse ruumides

Noortekihelkond – Tartu linna laste- ja noortekeskuste ning noorteorganisatsioonde ala

Muusikakihelkond – Eesti muusika evolutsioon, erinevate muusikute etteasted Tartu Kaubamaja kõrval

Kogu päeva tegutseb Tartu Kaubamaja juures infotelk, kus on saadaval asendiplaanid ning hea nõu.

Registreerimine töötubadesse ja eeltegevustesse algab 7. mail lastekaitsepäeva kodulehel aadressil https://lastekaitsepaev.wordpress.com/

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use